İCRA VE İFLAS HUKUKU

Memiç Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

• Çek, senet, cari hesap ve faturaya dayalı alacakların tahsili için icra takibi başlatılması
• Finans, kredi ve diğer sözleşmelerden doğan alacakların tahsili için icra takibi başlatılması
• İcra dairelerinde her türlü ilamlı ve ilamsız alacak takibi, ihtiyati haciz, haciz ve muhafaza işlemlerinin yerine getirilmesi
• Rehin ve ipoteğin paraya çevrilmesine yönelik icra ve iflas takiplerinin yürütülmesi
• Borçlu tarafından yapılan haksız itirazlara karşı itirazın kaldırılması ve itirazın iptali davalarının açılması ve dava sürecinin takibi
• Haksız alacak iddiaları nedeniyle açılan icra takiplerine karşı borçlu olunmadığının tespiti için menfi tespit davası açılması ve dava sürecinin takibi
• Haciz işlemleri nedeniyle iptal, şikayet, istihkak, istirdat ve tazminat taleplerinin sunulması